Strona Główna

Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdańsk, nie posiadającą osobowości prawnej. Centrum prowadzone jest w formie jednostki budżetowej.

Do zadań Centrum należy:

 1. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej jednostek oświatowych, która obejmuje:
  1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym
  3. wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
  4. sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
  5. ewidencjonowanie danych i sporządzanie sprawozdań statystycznych,
  6. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji płacowej i finansowo – księgowej,
  7. współpraca z kierownikami jednostek oświatowych przy opracowywaniu projektu planu finansowego dla obsługiwanych jednostek oświatowych i dokonywaniu zmian planu,
  8. prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
  9. prowadzenie obsługi kasowej,
  10. sporządzanie zestawień i analiz ekonomicznych wg potrzeb,
  11. koordynowanie, finansowanie i monitorowanie realizacji zadań,
  12. sporządzanie sprawozdań i rozliczanie zadań.
 2. Prowadzenie archiwum zlikwidowanych jednostek oświatowych Gminy Miasta Gdańska w zakresie gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, które obejmuje:
  1. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji,
  2. zabezpieczenie dokumentacji przed zniszczeniem,
  3. brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
  4. sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu byłych pracowników nie będących nauczycielami zlikwidowanych jednostek oświatowych,
  5. sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu byłych pracowników zlikwidowanych jednostek oświatowych,
  6. sporządzanie na podstawie zgromadzonego zasobu archiwalnego uwierzytelnionych kopii dokumentów na potrzeby byłych pracowników zlikwidowanych jednostek oświatowych oraz instytucji zewnętrznych.
 3. Zapewnienie realizacji zadań z zakresu służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na rzecz jednostek oświatowych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego statutu.
 4. Obsługa finansowo – księgowa, o której mowa w § 3 ust.1 pkt.1 polega w szczególności na wykonywaniu następujących czynności:
  1. naliczanie oraz organizowanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników,
  2. obsługa finansowo – księgowa rachunków bankowych,
  3. prowadzenie obsługi finansowo – księgowej funduszu świadczeń socjalnych